A 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet 2018.04.05-én módosításra került 66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet által az alábbi 5/A§‑al, mely alapján (igaz csak kérelem esetén), de a társasházak és lakásszövetkezet tulajdonosai is megkaphatják a 12 000 Ft téli rezsicsökkentés összegét.

5/A. § *  (1) Ha az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti fogyasztói közösség esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti összeg és a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai számának szorzata meghaladja az 1. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott - adott fogyasztói közösség esetében irányadó - juttatás összegét, a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az egyetemes szolgáltatótól az ezen különbözet (a továbbiakban: különbözet) egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján történő jóváírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán és a honlapján 2018. április 10-ig közzéteszi.

(3) A fogyasztói közösségnek a különbözet jóváírására vonatkozó kérelmében a lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy legalább 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-másolattal igazolnia kell a lakóépület műszakilag megosztott, önálló lakásainak számát, továbbá be kell mutatnia az (1) bekezdés szerinti számítást és a különbözet összegét.

(4) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztói közösség kérelmét 15 munkanapon belül megvizsgálja, az alapján a különbözetet jóváírja, és soron kívül levélben tájékoztatja a fogyasztói közösséget a folyószámláján részére biztosított különbözet jóváírásáról.

(5) Az egyetemes szolgáltató legkésőbb 2018. július 7-ig fogyasztói kategóriák szerinti bontásban tájékoztatja az e § szerinti különbözetek összegéről a volt közüzemi nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

(6) A volt közüzemi nagykereskedő az (5) bekezdés szerinti összeget az (5) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni.

https://kozoskepviselo.eu/hu/hasznos-linkek/jogszab%C3%A1lyok/136-mas-fontos-jogszabaly

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében országos kommunikációs akciót szervez, amelynek célja, hogy a lakosság - különösen a tűzesetek hatásainak leginkább kitett, idősekből és egyedül élőkből álló célcsoportok - minél szélesebb körben ismerjék meg az alapvető tűzoltási és tűzmegelőzési információkat.

A tájékoztatás egyik eleme a társasházakban élők tájékoztatása a tűzvédelmi szabályzatban, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által megküldött, a társasházak tűzmegelőzéséről és a fontosabb tűzvédelmi előírásokról szóló összefoglalóban leírtakról.

A háromszintesnél nem magasabb és tíznél kevesebb lakóegységet tartalmazó társasházak esetében nem szükséges tűzvédelmi használati szabályokat tartalmazó házirendet kialakítani (de javasolt).

A “Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások” elnevezésű tájékoztató anyagot itt is közzé tesszük, mivel abban a tűzmegelőzéssel kapcsolatos hasznos közérdekű és fontos információk találhatók.

Kérjük, olvassák el figyelmesen (és juttassák el az Önök tulajdonában lévő ingatlant használók részére) a tájékoztatót a hatékony tűzmegelőzés érdekében.

https://kozoskepviselo.eu/tuzvedelem/Tarsashazak_tuzmegelozesi_tanacsai_2017.pdf 

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületéleteknél (tipikusan társasházaknál és lakásszövetkezeteknél) újabb fontos (tűzvédelmi) jogszabályi változások lépet hatályba, melyek teljesítési határideje 2016. március 31.

Az egyik a tűzvédelmi szabályzat előírásait határozza meg, míg a másik a tűzjelző és oltóberendezések dokumentációjának módját írja elő.

Sok jogkövető épületben már eddig is volt tűzvédelmi szabályzat, azonban az új OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) alapján, illetve a 74/2015. (XII. 21.) BM rendelettel módosított a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet változásai miatt a gyakorlatban ezeket mind felül kell vizsgálni és javítani kell legkésőbb 2016. március 31.-ig (sőt előírja, hogy a szabályok megismertetéséről, MEGTARTÁSÁRÓL és MEGTARTATÁSÁRÓL is gondoskodni kell).

Ugyanakkor 443/2015 (XII.28.) kormányrendelet alapján 2016. 02.15.-től változik a tűzvédelmi bírságokról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet is, így különösen érdemes a a fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelésre felkészülni.

A vonatkozó jogszabályokat az alábbi linken érheti el:

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193072.316299

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600030.BM

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26550.316246

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeleta tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100259.KOR&timeshift=20160215

 

A Társasház felé hátralékot felhalmozó tulajdonosok tartozásának legnagyobb fedezete általában a jelzálog jog bejegyzése.

Eddig ezt a közös képviselő a Szervezeti- Működési szabályzat felhatalmazása alapján (akár 3 havonta) megtehette és ezzel párhuzamosan elindíthatta a fizetési meghagyást (FMH), ami ha jogerőre emelkedett indítható volt a végrehajtás (VH), ami szintén bejegyzésre került a tulajdoni lapon (immár az önálló bírósági végrehajtó által –OBV), mint végrehajtási jog.

Most ezen szabály jelentősen megnehezült és időben meghosszabbítja a fedezet biztosítását, hiszen aki 3 havi hátralékot felhalmozott annál ezután már a jelzálog bejegyzés nem indítható párhuzamosan a fizetési meghagyással, hanem meg kell várni annak jogerőre emelkedését, ami optimális esetben 30 nap, de hiánypótlásokkal ez meghosszabbodhat.


Ezen eljárás jelentős idővel is meghosszabbodhat, így a jelzálog jog bejegyzése is tolódik, ha a hátralékos (kötelezett) ellentmond a fizetési meghagyásra, ugyan is ekkor az eljárás perré alakul, de ne automatikusan, vagyis ekkor a közös képviselőnek kereset levelet kell készítenie (általában ügyvéden keresztül, de nem kötelező ügyvéd bevonással).

Perré alakulás gyorsaságában és eredményességében nagy sok múlik azon, hogy mennyire készítette elő fizetési meghagyást és a kereset levelet, illetve milyen alapos volt a közös képviselő.

Sajnos szomorú tapasztalatunk, hogy sok esetben a fizetni nem tudó a fizetési meghagyásra időhúzás, vagy egyéb okok reményében egy egyszerű „sem összegszerűségében, sem jogalapjában nem értek egyet” mondattal, minden konkrétumok nélkül mondanak ellent. Persze a tárgyalásokon rendre nincs érdemi ellenkérelem és előbb, vagy utóbb, de megtörténik az ítélet hozatal és a jogerősítés, de ez a 2 hónaptól az akár 1 évig is elhúzható az adósok részéről miközben az új szabály alapján most már nem lehet jelzálogot bejegyezni. (például volt példa arra, hogy az elszámolásban szereplő óraállást vitatta a hátralékos, így a Bíró elrendelte annak ellenőrzését, persze a tárgyalást egy újabb időpontra elhalasztva. Na-ná, hogy az ellenőrzés igazolta a társasház által elszámolásban feltüntetett óraállást, hiszen annál több volt az ellenőrzéskor, de közben el telt újabb 2 hónap).

Itt kel felhívnunk a lakást vásárlok figyelmét egy korábbi cikkünkre (melyet a Facebook oldalunkon jelentettünk meg), melyben arról írtunk mire kell figyelni egy társasházi lakás vásárlásakor (többek között a „nullás” igazolás kikérésének fontosságáról), hiszen akár már 1 éves hátralék felhalmozása is lehet az adósnak a közös költségben (központi fűtéses társasházakban pedig akár fűtés és egyéb díjakban is) miközben a földhivatalban jogerős ítélet hiányában ennek még semmi nyoma nincs. Ez pedig a földhivatali adatokba vetett bizalmat csorbítja.

Az alábbi fontos jogszabály változás történt 2015. december 16.-án mely már december 24.-tő hatályos is:

A 82/2015 (XII.16) FM. rendelet 1§ alapján módosult a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló rendelet):

68/D. § „A társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-tartozás, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti kérelemhez csatolni kell a követelés összegét megállapító végrehajtható okiratot vagy a tulajdonosnak a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, melyben elismeri a társasházi közösköltség-tartozás, illetve a költséghátralék fennállását

Jogforrás elérhetőségei:

MAGYARKÖZLÖNY 2015. évi 197. szám 26311 oldal

http://www.jogiportal.hu/view/az-ingatlan-nyilvantartasrol-szolo-1997-evi-cxli-torveny-vegrehajtasarol-szolo-1091999-xii-29-fvm-rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM

A napi.hu témával foglalkozó cikke:

http://www.napi.hu/ingatlan/tarsashazban_lakik_akkor_ez_ont_is_erinti.609277.html

2014. november 20.-án került megrendezésre a THT (Társasházi Háztartás szaklap)  és a TTOE (Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete) által megszervezett V. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo, melyen közel 8.000 társasházi és lakásszövetkezeti épület sorsának alakításában kulcsszerepet vállaló több mint ezer lakóközösségi képviselő és 51 kiállító vett részt. 

A THT (Társasházi Háztartás szaklap ) 2011-ben alapította azt az energiahatékonysági díjat.

Idén is a Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében 2014. november 20.-án adták át a díjazottaknak, ünnepélyes keretek között.

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy idén mi is a díjazottak között vagyunk és az emlék plakett mellett megkaptuk az  arany fokozat kitűzőt is.

A címet a 2013. évben befejezett egyik társasházunk kazán rekonstrukciójáért kaptuk (nyílászáró csere és szigetelés nélkül elért magas, költséghatékony megtakarításért).

A 2014. évben újabb 2 társasházban hasonló kazánrekonstrukciós felújítást hajtunk végre, melyekkel szintén pályázunk 2015. évben a díj elnyerésére.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki a munkában részt vett és segített nekünk, illetve maguknak a tulajdonosoknak, akik lehetővé tették a beruházás megvalósítását és támogatták azt.

2. oldal / 5

Go to top